Isı Yalıtım

Isı Yalıtım

Pastırma
Sucuk Pastırma
Reklam Tasarım
Kayseri Pastırma
Kayseri Pastırma

Binalarda Isı Yalıtımı

Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması ancak yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunmuşsa gerçekleşebilir. Yapıların iç ve dış etkenlerden korunması ancak standartlara uygun yalıtım ile sağlanabilir. Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden koruyarak; kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm sürmesini sağlamaktır.

Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemeri geliştirmişlerdir. Ükemizde de; başta sanayi ve konut olmak üzere enerji tüketimi hızla artmaktadır. Konutlardaki enerjinin büyük bir kısmı da ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin etkin kullanıması ısı yalıtımı ile sağlanabilir.

Sağlıklı yaşam koşullarının yaratılması, yakıt tüketimlerini azaltarak; kullanıcının düşük yakıt masrafları ile sistemini işletmesinin ve dolayısıyla hava kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; yapı bileşenleri üzerinden, farklı sıcaklıktaki iki ortam (dış hava-yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir.

Isı yaltımı binanın iç ortam ile dış ortamını birbirinden ayıran bütün kesitlerinde sürekli olarak, standartlara uygun doğru detay ve malzemeler ile yapılmalıdır. Detayın ihtiyacına yönelik uygun malzemeler TS825 "Binalarda Isı yalıtım Kuralları Standardı" na uygun şekilde tasarlanarak uygulanmalıdır.

Bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları "doğru detay", "nitelikli malzeme" ve "sağlıklı uygulama" şeklindedir.

Isı Yalıtımında Uyulması Gereken Temel Prensipler;

Yalıtım sürekli olmalıdır.
Yalıtım kalınlığı TS825’e göre belirlemelidir.
Yoğuşma Analizi TS825’e göre yapılmalıdır.
Isı Köprülerine karşı önlem alınmalıdır.

ISI YALITIM MALZEMELERİNDE ARANMASI GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER

Isı İletkenlik Katsayısı (W/mK)

Bu özellik malzemenin ısı yalıtım değerini belirler.Birbirine paralel iki yüzeyin sıcaklıkları arasındaki fark 1 °C olduğunda birim zamanda (1 saat) birim alan (1m2) ve bu alana dik yöndeki birim kalınlıktan (1m) geçen ısı miktarıdır. ISO ve CEN Standartlarına göre ısı iletim katsayısı 0,065 W/mK’den düşük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Diğer malzemeler yapı malzemesi olarak tanımlanır.Isı İletkenlik Katsayısı (W/mK)

 

Isıl Direnç R (m2K/W)
Isı yalıtım malzemeleri ısı geçişine yüksek direnç gösteren özel malzemelerdir. Boya gibi çok

düşük kalınlıklarda uygulanan hiçir malzeme ısı yalıtım etkisi oluşturmaz.    

Örnek:

Yoğunluk (kg/m3)
Yangın Sınıfı (TS EN 13501-1)
Sıcaklık Dayanımı (°C)

Mekanik Dayanım (kPa) – Basma Dayanımı
Isı yalıtım malzemelerinin  basma dayanımlarının yayılı yük altında deformasyona uğramaması için yüksek olması gerekir. Ayrıca ısı yalıtım malzemesinin yük altında ya da zaman bağlı olarak kalınlık kaybetmesi  ısıl direncin de azalmasına neden olacağından detaya uygun basma dayanımına sahip malzeme seçilmesi önemlidir.

Su Buharı Direnci (µ)
Su buharı difüzyon direnci ; bir malzemenin belirli sıcaklık, nem ve kalınlık koşulları altında birim zaman da birim alandan geçen su buharı miktarını ifade eder. İki veya daha fazla gazdan oluşan bir gaz karışımı, birbiriyle irtibatlı iki ayrı ortamda bulunursa bu iki gaz arasında konsantrasyon eşit oluncaya kadar molekül alışverişi olur.  Bu olaya difüzyon adı verilir. Yapıların duvarından gerçekleşen difüzyon (halk arasında nefes alma) bu mekanizma ile gerçekleşir.
Her yapı malzemesinin, µ (mü) değeri olarak tanımlanan buhar geçiş difüzyon katsayısı mevcuttur. Bu değer, malzemelerin havaya oranla buhar geçiş direncini tanımlamaktadır.

Hacimce Su Emme (%)
Suyun ısı iletkenlik değeri havadan 25 kat, buzun ise 80 kat fazladır.İçeri giren su ısı yalıtım malzemesinin ısı transferine karşı ısı direncini azaltır. Dolayısıyla bünyesine su almayan ısı yalıtım malzemelerinin kullanımı detay çözümlerimizde bize avantaj sağlar. Su emme değeri yüksek olan malzemelerin kullanılacağı detaylarda ise malzemeyi neme ve suya karşı koruyacak tedbirler alınması ve detayların bu şekilde çözülmesi gerekmektedir.

ISI YALITIM MALZEMELERİ

 

MALZEME ADI

STANDART

ISI İLETKENLİK DEĞERİ
(W/mK)

YOĞUNLUK
kg/m3

SU BUHARI DİFÜZYON
DİRENCİ  µ

YANMA SINIFI

Ekstrüde Polistren
Köpük (XPS)

TS 11989
EN 13164

Düz:0,028
Pürüzlü:0,031

min.25

80-250

B1

Ekspande Polistren
Köpük (EPS)

TS 7316
EN 13163

0,040

min.15

20-250

B1-B2

Cam Yünü

TS 901
EN 13162

0,040

14-100

1

A1

Taş Yünü

TS 901
EN 13162

0,040

30-200

1

A1

Poliüretan

TS EN 13165

0,025

30

30-100

B1-B2-B3

Cam Köpüğü

EN 13167

0,052

100-200

10000

BS476/
Class0

Fenol Köpüğü

TS EN 13166

0,040

min. 30

.10-50

BS476/
Class1

Mantar Levhalar

TS 304
EN 13169

0,040-0,055

80-500

.10-35

BS476/
Class3